Home


Installation view, Meutes et Unités (Jaurias y Unidades),
with Yvan Alvarez, Kim Seob Boninsegni and Lucia Martinez Garcia,
Espace Labo, Geneva, 2016.